RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-04-20  

Będzie nowa ustawa koncesyjna

Polska jest zobowiązana do implementacji unijnej „dyrektywy koncesyjnej”. Ze względu na nowy sposób regulacji unijnej oraz skalę zmian w stosunku do dotychczasowych przepisów krajowych w tym zakresie opracowano projekt nowej ustawy o koncesjach. Ma ona zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Nowa ustawa m.in. wprowadza pojęcie ryzyka operacyjnego, którego znaczenie odpowiada pojęciu istniejącego obecnie na gruncie ustawy koncesyjnej z 2009 r. pojęcia ryzyka ekonomicznego. Tak jak w dyrektywie koncesyjnej, „ryzyko operacyjne” oznacza sytuację, w której w normalnych warunkach funkcjonowania koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług będących przedmiotem koncesji, a przeniesione na niego ryzyko obejmuje rzeczywiste poddanie się wahaniom rynku, tak aby potencjalnie szacowane straty ponoszone przez koncesjonariusza nie mogły mieć jedynie charakteru nominalnego lub nieistotnego. Ryzyko operacyjne powinno wynikać z czynników, które pozostają poza kontrolą stron. Na potrzeby oceny ryzyka operacyjnego powinna być uwzględniana w spójny i jednolity sposób wartość bieżąca netto wszystkich inwestycji, kosztów i przychodów koncesjonariusza.

Projektowana ustawa będzie miała zastosowanie do podmiotów biorących udział w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji oraz będących stronami umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, tj. do zamawiających, wykonawców i koncesjonariuszy.

W nowej ustawie proponuje się zastąpienie używanego dotychczas pojęcia „koncesjodawcy” - „zamawiającym”, który jest określeniem właściwszym, ponieważ ta sama grupa podmiotów jest zobowiązana do udzielania zamówień w drodze zarówno zamówień publicznych, jak i umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

W projekcie proponuje się, aby obowiązek stosowania ustawy dotyczył umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.

Proponuje się, aby szacunkową wartością umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi był całkowity przychód koncesjonariusza uzyskiwany w okresie obowiązywania umowy netto (bez podatku od towarów i usług), oszacowany przez zamawiającego z należytą starannością, z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane lub usługi, będące przedmiotem koncesji oraz dostawy towarzyszące takim robotom lub usługom.

Zamawiający będzie zobowiązany do szacowania wartości umowy koncesji przy użyciu obiektywnej metody określonej w dokumentach koncesji, uwzględniając w stosownych przypadkach m.in.:
  • wartość opcji i przedłużenia okresu obowiązywania koncesji,
  • przychody z opłat i kar uiszczanych przez użytkowników robót budowlanych lub usług, za wyjątkiem pobieranych w imieniu zamawiającego,
  • płatności lub inne korzyści finansowe, otrzymane od zamawiającego lub innego organu publicznego,
  • wartości dotacji lub innych korzyści finansowych.
W projekcie nowej ustawy o umowach koncesji zostaną wdrożone zasady:
  • otwarcia na konkurencję postępowań o zawarcie umowy koncesji,
  • zakazu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji w sposób mający na celu obejście stosowania ustawy lub w sposób mający na celu nieuzasadnione działanie na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców lub niektórych robót budowlanych, dostaw lub usług,
  • zapewnienia przez zamawiającego równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców oraz działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny.
Proponuje się również szczegółowe uregulowane zagadnień odnoszących się do zapobiegania konfliktom interesów.
Autor:  Źródło: RCL

Więcej znajdziesz w hasłach: