RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2013-01-08  

Abolicja dla płatników składek ZUS już od 15 stycznia 2013 r. - także dla wspólników jednoosobowych spółek z o.o.

Wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., którzy w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegali obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności będą mogli skorzystać z abolicji dla płatników składek. Będzie to możliwe dzięki temu, że od 15 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.
Ważne! Trzeba jednak pamiętać, że w przepisach o abolicji kryje się pułapka - umorzone składki będą miały wpływ na pobierana emeryturę. Mianowicie w myśl wprowadzanych przepisów przypadku umorzenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

1) okres, za który składki zostały umorzone nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, do których prawo uzależnione jest od posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego w rozumieniu przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) kwota umorzonych składek nie podlega wliczeniu do podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 25 ww. ustawy.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o umorzenie składek będą:
 1. osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej;
 2. spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Należności podlegające umorzeniu

Osoby uprawnione mogą starać się o umorzenie:
 • składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,
 • odsetek za zwłokę naliczonych od składek podlegających umorzeniu,
 • opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych naliczonych od należności podlegających umorzeniu.

Warunki umorzenia należności

Aby móc ubiegać się o umorzenie należności z tytułu niezapłaconych składek należy:
 1. nie posiadać na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu, za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r. bądź też
 2. spłacić należności, które nie podlegają umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

Termin na złożenie wniosku

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 15 stycznia 2013 r.

Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o:
 • podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
 • wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
 • przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią
będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy.

Dokumenty, które należy złożyć starając się o umorzenie składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie internetowej ZUS wskazał dokumenty niezbędne do ubiegania się o umorzenie należności z tytułu niezapłaconych składek.

W przypadku osób nieprowadzących pozarolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności.

W przypadku osób, które w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie prowadzą pozarolniczą działalność, dokumentami składanymi przez dłużnika będą:
 • poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności,
 • wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” lub
 • wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”,
 • oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
 • zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
W stosunku do tej grupy płatników postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej warunki umorzenia zostanie zawieszone do dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej.
Przychody z tytułu umorzenia zaległych składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Autor:  Joanna Banasiak-Lach, prawnik, redaktor portalu Spółka z o.o.
Tekst opublikowany:  8 stycznia 2013 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: